Báo cáo marketing ngành ngân hàng tại Việt Nam – Quý 1/2014: Kênh truyền thông (Phần 2/5)


online advertising, marketing, advertising
7020 bản tin online, với giá trị quảng cáo 23 tỷ đồng

Các kênh truyền thông nào đã được sử dụng để quảng bá dịch vụ ngân hàng?

Bảng giá đăng tải bản tin trên các phương tiện truyền thông:

  1. 1 bản tin online: 4.8 triệu đồng
  2. 1 bản tin báo chí: 5.9 triệu đồng
  3. 1 bản tin tạp chí: 15 triệu đồng
  4. 1 bản tin truyền hình: 69 triệu đồng

Một số thống kê:

3.859 bản tin báo chí | Giá trị quảng cáo tương đương: 23 tỷ đồng
3.859 bản tin báo chí |
Giá trị quảng cáo tương đương: 23 tỷ đồng
671 bản tin tạp chí | Giá trị quảng cáo tương đương: 10 tỷ đồng
671 bản tin tạp chí | Giá trị quảng cáo tương đương: 10 tỷ đồng
417 bản tin truyền hình | Giá trị quảng cáo ttương đương: 29 tỷ đồng
417 bản tin truyền hình |
Giá trị quảng cáo ttương đương: 29 tỷ đồng

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s